Nanjing University of
Information Science & Technology

School of Economics & Management

Contact Information
Dean:AP. Dr. Xianhua Wu
Address: No. 219, Ningliu Road, Nanjing, Jiangsu China
Tel: +86(25)58695600
Fax:+86(25)58695600
Email:  wxhua_77@nuist.edu.cn
Administrative Office:
Address: No. 219, Ningliu Road, Nanjing, Jiangsu China
Tel: +86(25)58731549
Fax:+86(25)58731549
Email:  sem@nuist.edu.cn