Nanjing University of
Information Science & Technology

School of Media & Art

Faculty

Name Telephone Email
Jiankang Xu +86 25 5869 9881 ds.xjk@163.com
Fan Han +86 25 5869 9882 fanhankw@yahoo.co.uk
Chuanyou Ju +86 25 5873 1415 juchuanyou@163.com
Lei Liang +86 25 5869 9883 nylianglei@126.com
Xiaotian Lu +86 25 5869 9883 59278835@qq.com
Lirong Ruan +86 25 5869 9883 ryanruan@yahoo.com.cn
Yu Song +86 25 5869 9883 27379854@qq.com
Yuanyuan Wang +86 25 5869 9883 Mofashiny@sina.com
Jiemei Liang +86 25 5869 9883 180117409@qq.com
Shuijing He +86 25 5869 9883 heshuijing2008@126.com
Zhu Zhu +86 25 5869 9883 78618671@qq.com
Qinqin Li +86 25 5869 9883 Lq198274@126.com
Shi Liu +86 25 5869 9883 15840682@qq.com
Jidong Ren +86 25 5869 9883 renjidong2006@126.com
Jia Jiang +86 25 5869 9883 jjny@sohu.com
Yuanzhi Zhang +86 25 5869 9883 827992483@qq.com
Yingmei Wang +86 25 5869 9883 wangyingmeiwym@sohu.com
Chenran Liu +86 25 5869 9883 188918933@qq.com
Mingzhen Gao +86 25 5869 9883 gaomingzhen-2004@126.com
Lanxi Ma +86 25 5869 9883 malanxi1985@yahoo.cn
Aihua Cao +86 25 5869 9883  
Yao Ma +86 25 5869 9883 454197852@qq.com
Xi Chen +86 25 5869 9883 9838134@qq.com