Nanjing University of
Information Science & Technology

School of Atmospheric Physics

Faculty

Name Telephone Email
 Yansong Bao  +86 25 5869 9863  ysbao@nuist.edu.cn
 Yiwei Diao  +86 25 5873 1592  yiweidiao@nuist.edu.cn
 Shuxian Fan  +86 25 5869 9771  shuxianf@nuist.edu.cn
 Fengxia Guo  +86 25 5869 9867  guofx@nuist.edu.cn
 Yongxiang Han  +86 15996471490  han-yx66@126.com
 Fangchao Hu  +86 25 5869 9863  hufc@nuist.edu.cn
 Haimei Jiang  +86 25 5873 1592  hmjiang@nuist.edu.cn
 Na Kang  +86 25 5873 1592  kangna@nuist.edu.cn
 Xiaoli Liu  +86 25 5873 1592  liuxiaoli2004y@nuist.edu.cn
 Yujun Qiu  +86 25 5873 1592  qyj@nuist.edu.cn
 Yongbo Tan  +86 25 5869 9867  ybtan@ustc.edu
 Chenggang Wang  +86 25 5873 1592  wcg@nuist.edu.cn
 Jing Wang  +86 25 5869 9897  wangjing2004y@nuist.edu.cn
 Yongwei Wang  +86 25 5873 1592  wyw@nuist.edu.cn
 di Wu  +86 25 5869 9954  wudi@nuist.edu.cn
 Xiaofeng Xu  +86 25 5869 9771  xxf@nuist.edu.cn
 Suying Yang  +86 25 5873 1592  ysy@nuist.edu.cn
 Zhongjiang Yang  +86 13814165773  mashimaro2974@126.com
 Xingna Yu  +86 25 5873 1592  xnyu@nuist.edu.cn
 qilin Zhang  +86 25 5869 9867  qlzhang@nuist.edu.cn
 Yunfeng Zhang  +86 25 5869 9867  zhangyunfeng@nuist.edu.cn
 Bin Zhu  +86 25 5869 9785  binzhu@nuist.edu.cn