Nanjing University of
Information Science & Technology

School of Electronic & Information Engineering

Faculty

 Name  Telephone  Email
 Jianhua Chang    jianhuachang@nuist.edu.cn
 Suting Chen  +86 25 5869 5624  sutingchen27@163.com
 Xiao Chen  +86 13912927265  chenxiao@nuist.edu.cn
 Ling Cheng +86 13921432203  chengling@nuist.edu.cn
 JunXiang Ge  +86 25 5869 5625  jxge@nuist.edu.cn
 Zhaohua Hu    zhaohua_hu@163.com
 Peng Li  +86 25 5873 1270  lipengdcy@nuist.edu.cn
 Tao Li    litao@nuist.edu.cn
 Zhenyu Lu  +86 13851838534  luzhenyu76@163.com
 Youbao Wang  +86 18951997389  wybtw@sohu.com
 Dazhong Wu  +86 15950591553  wdz2@sina.com
 Xianchun Zhou  +86 13770866217  zhouxc2008@163.com