Nanjing University of
Information Science & Technology

School of Mathematics & Statistics

Faculty

Name Telephone Email
 Guosheng CHENG  +86 25 5873 1561  chenggs@nuist.edu.cn
 Guizhi WANG  +86 25 5873 1325  wgz@nuist.edu.cn
 Wenbing CHEN  +86 25 5873 1160  chenwb@nuist.edu.cn
 Wei LI  +86 13914768960  liwei112002@yahoo.co.jp
 Shunjie LI  +86 13813009285  shunjie.li@nuist.edu.cn
 Mao PENG  +86 25 5873 1160  mpeng@yahoo.cn
 Wenlong FEI  +86 13851691396  feiwl@nuist.edu.cn
 Changna LU  +86 25 5873 1160  changnalu@163.com
 Yanli HUANG  +86 25 5873 1160  ylhuang@nuist.edu.cn
 Yan ZHAO  +86 18951893076  zhaoyanem@hotmail.com
 Feng YAN  +86 25 5873 1576  fengyan1980@gmail.com
 Jianwei YANG  +86 25 5873 1160  yjianw2002@yahoo.com.cn
 Yunjie CHEN  +86 25 5873 1160  generalcyj@yahoo.com.cn
 Yuan ZHANG  +86 25 5873 1160  zhangyuanmath@yahoo.com.cn
 Wenjun LIU  +86 25 5873 1160  wjliu@nuist.edu.cn
 Yuepeng WANG  +86 25 5873 1160  eduwyp@163.com
 zhaoling TAO  +86 25 5873 1160  zaolingt@nuist.edu.cn
 Yu Yu HUANG  +86 25 5873 1160  huangyu@nuist.edu.cn
 Yutian ZHANG  +86 25 5873 1160  ytzhang81@163.com
 Chunzheng CAO  +86 25 5873 1160  caochunzheng@163.com
 Lai PENG  +86 25 5873 1160  laipengnuist@163.com
 Hong LV  +86 25 5873 1160  lvhong@nuist.edu.cn
 Fengli SONG  +86 18951997992  songfl@nuist.edu.cn
 Pingping XIONG  +86 25 5873 1160  xpp8125@163.com
 Lianhua ZHU  +86 25 5873 1160  ahualian@nuist.edu.cn
 Linglan BAI  +86 18951893015  bailing1175@sina.com.cn
 Qun CHEN  +86 25 5873 1160  chenqun98@163.com
 XiuHong FENG  +86 13813363025  fengxiuhong@nuist.edu.cn
 Meifen FU  +86 25 5873 1160  lizzy790310@nuist.edu.cn
 Yuanhong GUAN  +86 25 5873 1160  guanyh@nuist.edu.cn
 Xiaoling LI  +86 25 5873 1160  lxl871@nuist.edu.cn
 Xiaoyan LIU  +86 25 5873 1380  liuxiaoyan@nuist.edu.cn
 Ying LU  +86 25 5873 1380  lying7703@nuist.edu.cn
 Lanfang SHI  +86 15852904978  shilf108@163.com
 Bin WU  +86 25 5705 2973  binwu@nuist.edu.cn
 Dafeng XIA  +86 25 5873 1266  xiadafeng@nuist.edu.cn
 Jing XU  +86 25 5873 1160  xujing@nuist.edu.cn
 Qiaoling XUE  +86 25 5873 1380  qlx_1@yahoo.com.cn
 Tianliang ZHANG  +86 25 5873 1160  zhangtl998@163.com
 Lei ZHAO  +86 25 5873 1160  njlzhao@sohu.com
 Zheng ZHOU  +86 15951008329  zhengzhoumo@163.com
 Fengqin ZHU  +86 25 5873 1160  zhufengqin@nuist.edu.cn
 Jian ZhHU  +86 25 5873 1160  zhujain1018@nuist.edu.cn
 Xiaoxin ZHU  +86 25 5873 1160  zhuxiaoxin@nuist.edu.cn
XingHua ZHU  +86 25 5873 1973 zhuxh@nuist.edu.cn