Nanjing University of
Information Science & Technology

School of Marine Sciences

Faculty

 Name  Telephone  Email
 Jun Cheng +86 25 5869 5698  chengjun@nuist.edu.cn
 Wenting Guo +86 25 5869 5698  wtguo@nuist.edu.cn
 Yijun He +86 25 5869 5691  yjhe@nuist.edu.cn
 Hongli Li +86 25 5869 5696  hongli_2142000@nuist.edu.cn
 Gang Liu +86 25 5869 5698  liugang@nuist.edu.cn
 X. San Liang +86 25 5869 5695  san@pacific.harvard.edu
 Changgen Lu +86 25 5869 9941  cglu@nuist.edu.cn
 Haiyan Lv +86 25 5869 5698  ilvhaiyan@nuist.edu.cn
 Longjiang Mao +86 25 5869 5698  mlj1214@163.com
 Zhongfeng Qiu +86 25 5869 5700  zhongfeng.qiu@nuist.edu.cn
 Huijun Ren +86 25 5869 5698  rhj1_2@163.com
 Changyou Wang +86 25 5869 5696  chywang@nuist.edu.cn
 Zhaomin Wang +86 25 5869 5699  wzm@nuist.edu.cn
 Lei Xi +86 25 5869 5698  xilei2004y@nuist.edu.cn
 Tao Xie +86 25 5869 5691  xtplqk@gmail.com
 Suxiang Zhang +86 25 5869 5698  zhangsuxiang@nuist.edu.cn
 Yuan Zhang +86 25 5869 5694  zhangyuan@nuist.edu.cn
 Biao Zhang +86 25 5869 5700

 zhangbiao@nuist.edu.cn

 Jianhong Wang +86 25 5869 5696

 jhwang@nuist.edu.cn