Nanjing University of
Information Science & Technology

School of Physics & Optoelectronic Engineering

Faculty

 Name  Telephone  Email
 Tiebang Wang  +86 25 5873 1157  tbwang@nuist.edu.cn
 Xuhua Wu  +86 25 5873 1031  wuxh1978@yahoo.com.cn
 Yuan Cao  +86 25 5873 1031  caoyuannust@yahoo.com.cn
 Shaorong Xiao  +86 25 5873 1197  srxiao@nuist.edu.cn
 Chengyi Zhang  +86 25 5873 1346  dzcy@nuist.edu.cn
 Guosheng Cheng  +86 25 5873 1031  
 Haofeng Zhao  +86 25 5873 1031  
 Taoyu Wan  +86 25 5873 1031  wantaoyu@yahoo.com
 Zhaosen Liu  +86 25 5873 1031  liuzhs@yahoo.com.cn
 Liuguan Ding  +86 25 5873 1031  dlgnuist@163.com
 Bin Gu  +86 25 5873 1031  gubin@nuist.edu.cn
 Rong Ma  +86 25 5873 1031  njrma@163.com
 Guozhu Shen  +86 25 5873 1031  shengz@nuist.edu.cn
 Lu Wang  +86 25 5873 1031  
 Cuihong Yang  +86 25 5873 1031  chyang@nuist.edu.cn
 Yanan Zhang  +86 25 5873 1031  phyzyn@nuist.edu.cn
 Tiande Cao  +86 25 5873 1031  tdcao@nuist.edu.cn
 Xiaolong Jiang  +86 25 5873 1031  
 Fei Xu  +86 25 5873 1031  xufei@nuist.edu.cn
 Fenping Cui  +86 25 5873 1031  Cuifenping@nuist.edu.cn
 Yigen Wu  +86 25 5873 1031  wuyge@126.com
 Aigen Xie  +86 25 5873 1031  xag@nuist.edu.cn
 Yu Zhan  +86 25 5873 1031  
 Gaige Zheng  +86 25 5873 1031  
 Zhanhui Liu  +86 25 5873 1031  zhliu@nuist.edu.cn
 Xia Zhong  +86 25 5873 1031  
 Yunyun Chen  +86 25 5873 1031  yunqq321@yahoo.com.cn
 Shengli Guo  +86 25 5873 1031  shlguo@nuist.edu.cn
 Yuzhu Liu  +86 25 5873 1160  yuzhu.liu@gmail.com
 Shixin Pei  +86 25 5873 1031  peishixin@nuist.edu.cn
 Bin Liu  +86 25 5873 1031  liubinnuist@nuist.edu.cn
 Tingting Sun  +86 25 5873 1031  nksuntingting@gmail.com
 Min Lai  +86 25 5873 1031  mlai@nuist.edu.cn
 Linhua Xu  +86 25 5873 1031  
 Xianling Zhang  +86 25 5873 1031  nj_zxl@163.com
 Lilong Zhao  +86 25 5873 1031  001967@nuist.edu.cn
 Fang Gu  +86 25 5873 1031  gfnuist@yahoo.cn
 Jiangtao Xia  +86 25 5873 1031  
 Jing Zhao  +86 25 5873 1031  njnuzj@163.com
 Jing Su  +86 25 5873 1031  sj007@nuist.edu.cn
 Kun Zhong  +86 25 5873 1031  
 Qingfang Li  +86 25 5873 1031  
 Juhong Miao  +86 25 5873 1031  Miaojh_2008@163.com
 Yijun Yao  +86 13770783144  
 Ling Wang  +86 25 5873 1031  sjzhw@126.com
 Hongyan Wu  +86 25 5873 1031  Whyc3w3@126.com
 Yulin Chen  +86 25 5873 1174  nimphylab@163.com
 Junfeng Wang  +86 25 5873 1031  
 Delin Zhao  +86 25 5873 1031