Nanjing University of
Information Science & Technology

School of Remote Sensing

Faculty

Name Telephone Email
Changchun CHEN +86 25 5873 1191  
Shuang CAO +86 25 5873 1191 sh_cao2004@yahoo.com.cn
Jian CHEN +86 25 5869 5676 chjnjnu@163.com
Yuanyuan DING +86 25 5873 1191 dyycherry@126.com
Xiaomei FAN +86 25 5873 1191 fanxm@lreis.ac.cn
Yunjian GE +86 25 5873 1191 geyunjian@126.com
Shaoqi GONG +86 25 5873 1191 shaoqigong@nuist.edu.cn
Caixia JIAO +86 25 5873 1191 zheng_jiao1@163.com
Fuyang KE +86 25 5873 1191 ke.fuyang@gmail.com
Shoubo LI +86 25 5869 5671 lishb@nuist.edu.cn
Zhenbo LIU +86 25 5869 5676 ZBLiu@nuist.edu.cn
Mingyue LU +86 25 5873 1191 lumingyue@nuist.edu.cn
Qingzhou LUO +86 25 5869 5673 luofirst@126.com
Yang PU +86 25 5873 1191 puyangnew@126.com
Xiaohua SHAO +86 25 5869 9866 xiaohua.shao@nuist.edu.cn
Dongmin SUN +86 25 5873 1191 sdongmin@sohu.com
Dandan WANG +86 25 5873 1191 wdd_0813@126.com
Peifang WANG +86 25 5869 9864 wangpeifa1980@163.com
Xiaoying WANG +86 25 5873 1191 wyzhwxl@163.com
Yanjun WANG +86 25 5869 9866 yjwang78@163.com
Yong WANG +86 25 5873 1191 wyong0210@163.com
Yongming XU +86 25 5869 5672 xym30@263.net
Tinggan YAN +86 25 5869 5671 yantinggan@163.com
Yechao YAN +86 25 5873 1191 yanyechao@nuist.edu.cn
Jingqiu YIN +86 25 5869 5673 autumn01@126.com
Shuping YUE +86 25 5873 1191 shupingsd@nuist.edu.cn
Cui ZHANG +86 25 5869 9865 zhangcui@nuist.edu.cn
Guixin ZHANG +86 25 5869 5673 zgxzsy@163.com
Xuehong ZHANG +86 25 5873 1191 zxhbnu@nuist.edu.cn
Haohao ZHAO +86 25 5873 1191 haohao_zhao@hotmail.com
Guanghui ZHENG +86 25 5869 9866 zgh@nuist.edu.cn
Shanyou ZHU +86 25 5869 9865 zsyzgx@163.com